Fundusz alimentacyjny

I Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020r. poz. 808, z późn. zm.); Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2017r. Poz. 1467),Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. z 2011r. poz. 395, z późn. zm.);

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w przypadku bezskuteczności egzekucji tzn., w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
- 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią
- 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza powyższą kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z wyżej wskazanym przekroczeniem, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Jednocześnie informujemy, że tutejszy Organ zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie gminy Rawicz i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są o kontakt:

- telefoniczny 65 546 64 91

- e-mailowy: fa@cusrawicz.pl

Załączniki:

 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wnioski i oświadczenia (plik zip 1057KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-26
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialna/y za treść: R.K. Administrator

 1. 2021-03-26 (12:16:11)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Fundusz alimentacyjny
  Redaktor: R.K. Administrator
 2. 2021-03-26 (12:16:22)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Fundusz alimentacyjny
  Redaktor: R.K. Administrator
 3. 2021-03-29 (13:44:52)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wnioski i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 4. 2022-07-25 (10:28:37)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Fundusz alimentacyjny
  Redaktor: R.K. Administrator