Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których posiadają tytuł prawny, oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwach jednoosobowych 40%  oraz w gospodarstwach wieloosobowych 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Przyznanie dodatku mieszkaniowego uwarunkowane jest również od spełnienia kryterium powierzchniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są… o kontakt:

 • telefoniczny: 65 545 40 37     
 • e-mailowy: sekcja@opsrawicz.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu.

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ). Świadczenie to ma na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są o kontakt:

 • telefoniczny: 65 545 40 37
 • e-mailowy: sekcja@cusrawicz.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku o Prawo energetyczne.
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (plik pdf 807KB)
 2. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (plik pdf 948KB)
 3. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego (plik pdf 876KB)
 4. Oświadczenie o wyposażeniu i położeniu mieszkania (plik pdf 256KB)
 5. Oświadczenie o zrzeczeniu ryczałtu (plik pdf 91KB)
 6. Oświadczenie - 233 kk (plik pdf 177KB)
 7. Zaświadczenie o dochodach (plik pdf 182KB)
 8. Oświadczenie - dot. zmiany przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych (plik doc 25KB)
 9. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy (plik docx 21KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-26
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialna/y za treść: R.K. Administrator

 1. 2021-03-26 (13:17:21)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
  Redaktor: R.K. Administrator
 2. 2021-03-26 (13:17:40)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
  Redaktor: R.K. Administrator
 3. 2021-03-26 (13:17:49)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
  Redaktor: R.K. Administrator
 4. 2021-03-26 (13:18:33)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
  Redaktor: R.K. Administrator
 5. 2021-03-29 (15:17:52)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Redaktor: R.K. Administrator
 6. 2021-03-29 (15:18:15)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Deklaracja o wysokości dochodów
  Redaktor: R.K. Administrator
 7. 2021-03-29 (15:18:35)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie o dochodach - dodatki mieszkaniowe
  Redaktor: R.K. Administrator
 8. 2021-03-29 (15:18:52)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie o zrzeczeniu się ryczałtu
  Redaktor: R.K. Administrator
 9. 2021-03-29 (15:19:10)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie dla osoby prowadzacej dzialalność gospodarczą
  Redaktor: R.K. Administrator
 10. 2021-03-29 (15:19:38)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie o wyposażeniu i położeniu mieszkania dla osób zamieszkujacych w lokalach mieszkalnych lub domach nie wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  Redaktor: R.K. Administrator
 11. 2021-03-29 (15:19:52)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnoścą karną
  Redaktor: R.K. Administrator
 12. 2021-03-29 (15:20:50)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  Redaktor: R.K. Administrator
 13. 2021-03-29 (15:23:16)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
  Redaktor: R.K. Administrator
 14. 2021-04-20 (11:56:51)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  Redaktor: R.K. Administrator
 15. 2021-04-20 (11:57:03)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  Redaktor: R.K. Administrator
 16. 2021-04-29 (09:10:51)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  Redaktor: R.K. Administrator
 17. 2021-04-29 (09:11:20)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  Redaktor: R.K. Administrator
 18. 2021-07-02 (09:17:35)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Redaktor: R.K. Administrator
 19. 2021-07-02 (09:17:52)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Deklaracja o wysokości dochodów
  Redaktor: R.K. Administrator
 20. 2021-07-02 (09:19:22)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zaświadczenie o dochodach - dodatki mieszkaniowe
  Redaktor: R.K. Administrator
 21. 2021-07-02 (09:20:06)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Oświadczenie o zrzeczeniu się ryczałtu
  Redaktor: R.K. Administrator
 22. 2021-07-02 (09:20:14)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Oświadczenie dla osoby prowadzacej dzialalność gospodarczą
  Redaktor: R.K. Administrator
 23. 2021-07-02 (09:20:25)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Oświadczenie o wyposażeniu i położeniu mieszkania dla osób zamieszkujacych w lokalach mieszkalnych lub domach nie wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  Redaktor: R.K. Administrator
 24. 2021-07-02 (09:20:38)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnoścą karną
  Redaktor: R.K. Administrator
 25. 2021-07-06 (10:01:59)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
  Redaktor: R.K. Administrator
 26. 2021-07-06 (10:02:12)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
  Redaktor: R.K. Administrator
 27. 2021-07-06 (10:03:02)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Redaktor: R.K. Administrator
 28. 2021-07-06 (10:05:01)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego
  Redaktor: R.K. Administrator
 29. 2021-07-06 (10:05:13)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie o wyposażeniu i położeniu mieszkania
  Redaktor: R.K. Administrator
 30. 2021-07-06 (10:05:25)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie o zrzeczeniu ryczałtu
  Redaktor: R.K. Administrator
 31. 2021-07-06 (10:05:44)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie - 233 kk
  Redaktor: R.K. Administrator
 32. 2021-07-06 (10:06:00)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 33. 2021-08-26 (12:37:42)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 34. 2021-08-26 (12:38:16)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 35. 2022-07-25 (10:29:07)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
  Redaktor: R.K. Administrator
 36. 2022-12-05 (15:26:36)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie - dot. zmiany przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych
  Redaktor: R.K. Administrator
 37. 2023-08-09 (11:35:01)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy
  Redaktor: R.K. Administrator