Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr IX/112/19 z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rawicz.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na:

1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2. wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Świadczeniami pomocy materialnej są:

1. stypendium szkolne,

2. zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, encyklopedii, lektur szkolnych odzieży i obuwia sportowego, tornistrów, plecaków, komputerów, edukacyjnych programów komputerowych i nośników elektronicznych,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

- świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Maksymalna kwota zasiłku szkolnego jednorazowo nie może być wyższa niż 620 zł. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są o kontakt:

- telefoniczny: 65-545-40-37
- e-mailowy: sekcja@cusrawicz.pl

Załączniki:

 1. Wniosek - zasilek szkolny (plik doc 109KB)
 2. Wniosek o przyzanie stypendium szkolnego (plik doc 176KB)
 3. Zaświadczenie o dochodach (plik doc 29KB)
 4. Wykaz dokumentów do stypendium szkolnego (plik docx 16KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-26
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialna/y za treść: R.K. Administrator

 1. 2021-03-26 (13:11:07)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Pomoc materialna dla uczniów
  Redaktor: R.K. Administrator
 2. 2021-03-26 (13:13:14)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o przyzanie stypendium szkolnego
  Redaktor: R.K. Administrator
 3. 2021-03-26 (13:13:50)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek - zasilek szkolny
  Redaktor: R.K. Administrator
 4. 2021-03-26 (13:13:57)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Pomoc materialna dla uczniów
  Redaktor: R.K. Administrator
 5. 2021-03-26 (13:15:17)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Pomoc materialna dla uczniów
  Redaktor: R.K. Administrator
 6. 2021-08-26 (12:39:32)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o przyzanie stypendium szkolnego
  Redaktor: R.K. Administrator
 7. 2021-08-26 (12:40:16)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  Redaktor: R.K. Administrator
 8. 2021-08-31 (11:28:57)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 9. 2022-09-02 (12:54:34)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Pomoc materialna dla uczniów
  Redaktor: R.K. Administrator
 10. 2022-09-02 (12:58:55)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 11. 2022-09-02 (12:59:14)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  Redaktor: R.K. Administrator
 12. 2022-09-02 (13:01:01)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o przyzanie stypendium szkolnego
  Redaktor: R.K. Administrator
 13. 2022-09-02 (13:01:13)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 14. 2023-08-12 (17:19:19)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wykaz dokumentów do stypendium szkolnego
  Redaktor: R.K. Administrator