Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne regulowane są poprzez Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 poz. 1481)

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a (patrz ustawa o świadczeniach rodzinnych),
4) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b (patrz ustawa o świadczeniach rodzinnych),
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
6) świadczenie rodzicielskie.

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
• 18 roku życia lub
• nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
• 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
• 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18, roku życia,
• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

1.1. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł.
Dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

1.2. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 24 miesięcy kalendarzowych,
2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie uprawnionej, przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.

1.3. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
2) ojciec dziecka jest nieznany,
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

1.4. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

1.5. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
• do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
• powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość tego dodatku wynosi miesięcznie:
• 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

1.6. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

1.7. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek ten przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

2. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

2.1. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie, która ukończyła 75 lat,
4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

2.2. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

2.3. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2.458,00 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji.

3. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.
Jednorazowa zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

4. ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia,
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia,
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia,.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1) porodu - w przypadku matki lub ojca,,
2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia,  w przypadku opiekuna faktycznego dziecka,
3)objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia - w przypadku rodziny zastępczej,
4) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia, - w przypadku osoby, która przysposobiła dziecko.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

Kontakt w sprawie świadczeń rodzinnych:

 • telefoniczny:(65) 546-64-90 –Dagmara Dopieralska, Katarzyna Tymińska, Alicja Szylderowicz
 • e-mailowy: sr@cusrawicz.pl

Załączniki:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do Zasiłku Pielęgnacyjnego (plik pdf 105KB)
 2. OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE (plik pdf 46KB)
 3. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (plik pdf 43KB)
 4. Wniosek o zasiłek dla opiekuna (plik pdf 165KB)
 5. Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu za pierwszy pełny miesiąc (plik pdf 342KB)
 6. Zasiłek rodzinny - wniosek i oświadczenia (plik zip 784KB)
 7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw.becikowe) - wniosek i oświadczenia (plik zip 446KB)
 8. Specjalny zasiłek opiekuńczy - wnioski i oświadczenia (plik zip 636KB)
 9. Świadczenie pielęgnacyjne - wniosek i oświadczenie (plik zip 218KB)
 10. Świadczenie rodzicielskie - wniosek (plik pdf 166KB)
 11. Wymagane dokumenty - świadczenia rodzinne (plik odt 29KB)
 12. Wymagane dokumenty - świadczenia opiekuńcze (plik odt 27KB)
 13. Klauzula RODO (plik docx 14KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-04-06
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialna/y za treść: Alicja Szylderowicz

 1. 2021-03-26 (12:07:33)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Świadczenia rodzinne i wychowawcze
  Redaktor: R.K. Administrator
 2. 2021-03-26 (12:07:50)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Świadczenia rodzinne i wychowawcze
  Redaktor: R.K. Administrator
 3. 2021-03-26 (12:12:20)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia rodzinne i wychowawcze
  Redaktor: R.K. Administrator
 4. 2021-03-26 (12:13:39)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia rodzinne i wychowawcze
  Redaktor: R.K. Administrator
 5. 2021-03-29 (13:27:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zasiłek rodzinny - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 6. 2021-03-29 (13:28:14)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw.becikowe) - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 7. 2021-03-29 (13:28:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o ustalenie prawa do Zasiłku Pielęgnacyjnego
  Redaktor: R.K. Administrator
 8. 2021-03-29 (13:29:03)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specjalny zasiłek opiekuńczy - wnioski i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 9. 2021-03-29 (13:29:21)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Świadczenie pielęgnacyjne - wniosek i oświadczenie
  Redaktor: R.K. Administrator
 10. 2021-03-29 (13:30:30)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE
  Redaktor: R.K. Administrator
 11. 2021-03-29 (13:30:48)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Świadczenie rodzicielskie
  Redaktor: R.K. Administrator
 12. 2021-03-29 (13:32:21)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
  Redaktor: R.K. Administrator
 13. 2021-03-29 (13:32:38)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu za pierwszy pełny miesiąc
  Redaktor: R.K. Administrator
 14. 2021-03-29 (13:33:23)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022)
  Redaktor: R.K. Administrator
 15. 2021-03-29 (13:33:37)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022)
  Redaktor: R.K. Administrator
 16. 2021-04-01 (13:37:35)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza artykułu: Świadczenia rodzinne i wychowawcze
  Redaktor: R.K. Administrator
 17. 2021-04-06 (11:36:15)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia rodzinne
  Redaktor: R.K. Administrator
 18. 2021-04-06 (11:41:14)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza artykułu: Świadczenia rodzinne
  Redaktor: R.K. Administrator
 19. 2021-04-06 (11:44:09)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia rodzinne
  Redaktor: R.K. Administrator
 20. 2021-04-06 (11:44:12)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Świadczenia rodzinne
  Redaktor: R.K. Administrator
 21. 2021-04-06 (11:48:30)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022)
  Redaktor: R.K. Administrator
 22. 2021-04-06 (11:48:35)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022)
  Redaktor: R.K. Administrator
 23. 2021-04-06 (11:53:17)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia rodzinne
  Redaktor: R.K. Administrator
 24. 2021-04-16 (11:36:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o zasiłek dla opiekuna
  Redaktor: R.K. Administrator
 25. 2021-06-23 (09:53:55)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu za pierwszy pełny miesiąc
  Redaktor: R.K. Administrator
 26. 2021-06-23 (09:56:33)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu za pierwszy pełny miesiąc
  Redaktor: R.K. Administrator
 27. 2022-08-30 (08:45:20)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zasiłek rodzinny - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 28. 2022-08-30 (08:45:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zasiłek rodzinny - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 29. 2022-08-30 (11:01:06)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zasiłek rodzinny - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 30. 2022-08-30 (11:01:33)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zasiłek rodzinny - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 31. 2023-04-18 (13:14:30)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw.becikowe) - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 32. 2023-04-18 (13:16:08)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw.becikowe) - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 33. 2023-07-06 (17:06:56)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia rodzinne
  Redaktor: R.K. Administrator
 34. 2023-07-06 (17:10:03)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zasiłek rodzinny - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 35. 2023-07-06 (17:10:19)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zasiłek rodzinny - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 36. 2023-07-06 (17:10:51)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw.becikowe) - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 37. 2023-07-06 (17:10:59)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw.becikowe) - wniosek i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 38. 2023-07-06 (17:11:12)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Specjalny zasiłek opiekuńczy - wnioski i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 39. 2023-07-06 (17:11:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specjalny zasiłek opiekuńczy - wnioski i oświadczenia
  Redaktor: R.K. Administrator
 40. 2023-07-06 (17:12:27)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Świadczenie pielęgnacyjne - wniosek i oświadczenie
  Redaktor: R.K. Administrator
 41. 2023-07-06 (17:12:58)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Świadczenie pielęgnacyjne - wniosek i oświadczenie
  Redaktor: R.K. Administrator
 42. 2023-07-06 (17:13:20)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Świadczenie rodzicielskie
  Redaktor: R.K. Administrator
 43. 2023-07-06 (17:13:53)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Świadczenie rodzicielskie - wniosek
  Redaktor: R.K. Administrator
 44. 2023-08-17 (11:10:31)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wymagane dokumenty - świadczenia rodzinne
  Redaktor: R.K. Administrator
 45. 2023-08-17 (14:17:19)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wymagane dokumenty - świadczenia opiekuńcze
  Redaktor: R.K. Administrator
 46. 2023-09-11 (13:02:08)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia rodzinne
  Redaktor: R.K. Administrator
 47. 2023-09-11 (13:06:10)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia rodzinne
  Redaktor: R.K. Administrator
 48. 2023-09-11 (13:06:37)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia rodzinne
  Redaktor: R.K. Administrator
 49. 2024-03-15 (11:25:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Klauzula RODO
  Redaktor: R.K. Administrator