Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolska, Wielkopolska, Gminna)

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta oraz jej duplikat są przyznawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej, karta wydawana jest bezpłatnie, wydanie duplikatu wymaga wniesienia opłaty. Odbiór Karty następuje w siedzibie Centrum po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomocą SMS.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są… o kontakt:

 • telefoniczny: 65 545 40 37     
 • e-mailowy: sekcja@opsrawicz.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

WIELKOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Wielkopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych lub listownie. Karta przyznawana jest bezpłatnie, a jej odbiór następuje w siedzibie Centrum po uprzednim telefonicznym powiadomieniu wnioskodawcy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są o kontakt:

 • telefoniczny: 65 545 40 37
 • e-mailowy: sekcja@opsrawicz.pl

Podstawa prawna: Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku. w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, Porozumienie Partnerskie nr 5/gmina/2014 zawarte w dniu 3 października 2014r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Rawicz.

 

GMINNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminna Karta Dużej Rodziny jest wydawana jest na wniosek, każdemu członkowi rodziny wielodzietnej i uprawnia do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych zniżek lub zwolnień oferowanych przez instytucje gminne oraz podmioty niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Rawicz. Wydawana z terminem ważności do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych lub listownie. Karta przyznawana jest bezpłatnie, a jej odbiór następuje w siedzibie Centrum po uprzednim telefonicznym powiadomieniu wnioskodawcy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są… o kontakt:

 • telefoniczny: 65 545 40 37
 • e-mailowy: sekcja@opsrawicz.pl

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIII/350/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Rawicz Programu „Duża Rodzina” ze zm., Zarządzenie Nr 960/2014 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia logo Programu „Duża Rodzina”, regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny oraz jej wzoru. ze zm.

Załączniki:

 1. Oświadczenie ZKDR-01 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) (plik pdf 80KB)
 2. Oświadczenie ZKDR-02 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) (plik pdf 78KB)
 3. Oświadczenie ZKDR-03 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) (plik pdf 78KB)
 4. Informacja ZKDR-04 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) (plik pdf 83KB)
 5. Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny (plik pdf 60KB)
 6. Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny (plik docx 20KB)
 7. Wniosek o wydanie duplikatu Gminnej Karty Dużej Rodziny (plik docx 20KB)
 8. Wniosek o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (plik pdf 100KB)